Pożyczka od wspólnika dla spółki z o.o.

Zdarza się, że spółka z o.o. potrzebuje dodatkowych pieniędzy. Można to osiągnąć przez podwyższenie kapitału zakładowego, dopłaty wspólników do kapitału lub kredyt bankowy. Jednak bywa i tak, że gotówka jest potrzebna tu i teraz, a co za tym idzie, nie ma czasu na przeprowadzenie niezbędnych procedur związanych z wymienionymi tu sposobami. W tym przypadku rozwiązaniem jest pożyczka dla spółki od wspólnika.

Kiedy można zawrzeć umowę pożyczki dla spółki?

Co do zasady nie ma przeciwwskazań, żeby wspólnik albo członek zarządu zawarł ze spółką z o.o. umowę pożyczki. Jednak trzeba pamiętać o związanych z tym przepisach:

  • Przy umowie pożyczki między spółką a członkiem zarządu trzeba uzyskać zgodę zgromadzenia wspólników,
  • Jeśli spółka ma tylko jednego wspólnika, który równocześnie jest jedynym członkiem zarządu, to umowa pożyczki musi przyjąć formę aktu notarialnego,
  • Przy pożyczce o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymagana jest zgoda wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej,
  • Umowa spółki może zawierać zapisy zobowiązujące do uzyskania zgody wskazanego organu spółki na podpisanie umowy pożyczki,
  • Pożyczka przekraczająca 1.000 zł wymaga udokumentowania. Najlepiej zrobić to w formie pisemnej.

Umowa pożyczki a podatek

Dobra wiadomość jest taka, że pożyczka dla spółki udzielona przez wspólnika zwolniona jest z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jednak jeśli pożyczka jest nieoprocentowana, to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie musiała zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych. Można tego uniknąć udzielając pożyczki na warunkach rynkowych. W grę wchodzą dwie opcje:

  • uzyskanie ofert z kilku banków, aby potwierdzić, że oprocentowanie ma charakter rynkowy,
  • zastosowanie odsetek wskazanych w ustawie (oprocentowanie to suma 2% oraz wskaźnika, czyli w zależności od waluty WIBOR 3M, EURIBOR 3M, LIBOR USD 3M,  LIBOR CHF 3M, LIBOR GPB 3M), przy spełnieniu pozostałych warunków.
Obliczanie podatku od umowy pożyczki dla spółki z o.o.

Dodatkowe warunki, które trzeba spełnić, żeby organy podatkowe nie kwestionowały takiej umowy to:

  • długość pożyczki wynosząca nie więcej niż 5 lat,
  • brak dodatkowych opłat i premii związanych z udzieleniem pożyczki,
  • poziom zadłużenia spółki w stosunku do wspólników i podmiotów powiązanych jest nie większy niż 20 milionów złotych.